ET500/ET700. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ET500/ET700. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference"

Transcripción

1 ET500/ET700 GB DE FR NL NO FI SE DK IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning ES PT IT HU PL CZ SK SI GR TR RU EE LV INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazione Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním, nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιαβάστε αυτό το φυλλάδιο πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Прочитайте перед тем, как включить триммер, и сохраните для дальнейшего использования. OLULINE TEAVE Enne seadme kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend läbi ning säilitage see tuleviku tarbeks. SVARŒGA INFORM CIJA Pirms lieto anas izlasiet un saglab jiet turpm k m uzziª m

2 SE Miljöinformation Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt ej kan hantera som hushållsavfall. Den skall i stället överlämnas till passande återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att motverka potentiella negativa konsekvenser på miljö och människor, vilka annars kan orsakas genom oriktig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där du köpte produkten. DK Miljømæssige Oplysninger Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsstation, hvor man tager sig af elektrisk og elektronisk udstyr. Når du bortskaffer dette produkt korrekt, er du med til at forhindre den negative indvirkning, der ellers kan være på sundhed og miljø. Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, dit renoveringsselskab eller den butik, hvor produktet er købt. ES Información Ecológica El símbolo en el producto o en su envase indica que no se puede tratar este producto como desperdicio doméstico. Deberá por lo tanto depositarse en el punto de recogida aplicable para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Asegúrese de eliminar este producto correctamente, ayudará así a evitar consecuencias potenciales negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían de lo contrario ocurrir con el manejo inapropiado de los residuos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclado de este producto, contacte con la oficina municipal local, con el servicio de eliminación de desperdicios domésticos o con la tienda donde compró el producto. PT Informação Ambiental O símbolo existente no produto ou na respectiva embalagem indica que o produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Por conseguinte, deverá ser depositado no ponto de recolha aplicável para efeitos de reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao assegurar-se de que a deposição deste produto é efectuada da forma correcta, estará a contribuir para evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e a saúde humana, que, de outro modo, poderiam ser causadas pelo manuseamento inadequado deste produto. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, contacte o gabinete municipal da sua localidade, o serviço de recolha de lixos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto. IT Informazioni di Carattere Ambientale Il simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito come rifiuti domestici. Invece deve essere consegnato all inerente punto di raccolta per il riciclo di apparecchi elettrici o elettronici. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l ambiente e per la sanità delle persone, che potrebbero altrimenti essere causate con l incorretto smaltimento di questo prodotto. Per ulteriori informazioni dettagliate sullo smaltimento, si prega contattare il locale comune, il servizio dello smaltimento dei rifiuti oppure il negozio dove il prodotto è stato acquistato. HU Környezetvédelmi Információk Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Le kell adni az elektromos és elektronikus készűlékek újrahasznosításra szolgáló megfelelő begyűjtő helyen. E termék megfelelő elhelyezésének biztosításával n segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre esetleg ártalmas olyan negatív következményeket, amelyeket egyébként okozhatna e termék nem megfelelő kidobása. E termék újrahasznosításával kapcsolatban részletesebb tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék elhelyezési szolgálathoz, vagy az űzlethez, ahol a terméket vásárolta.

3 A A2 B B2 C D E E2 G H 2 3 F J K L 2

4 M N P P Q R S T V

5 GB - CONTENTS. Switch Handle 2. Steady Handle 3. Tube 4. Trimmer Head 5. Instruction Manual 6. Safety Guard 7. Warning Label 8. Product Rating Label 9. Electric Cable with Moulded on Plug DE - INHALT. Schalter-Griff 2. Haltegriff 3. Rohr 4. Trimmerkopf 5. Bedienungsanweisung 6. Schutzvorrichtung 7. Warnetikett 8. Produkttypenschild 9. Gerätekabel mit anvulkanisiertem Gerätestecker FR - TABLE DES MATIÈRES. Manette de contact 2. Poignée auxiliaire 3. Tube 4. Tête de la désherbeuse 5. Manuel d Instructions 6. Carter 7. Etiquette d avertissement 8. Plaquette des Caractéristiques du Produit 9. Câble électrique avec fiche moulée DK - INDHOLD. Omskifterhåndtag 2. Støttehåndtag 3. Rør 4. Trimmerhoved 5. Brugsvejledning 6. Beskyttelsesskærm 7. Advarselsmœrkat 8. Produktets mærkeskilt 9.Elledning med sammenstøbt stik ES - CONTENIDO. Mango del interruptor 2. Manilla del asa 3. Tubo 4. Cabeza de recortadora 5. Manual de instrucciones 6. Cubierta protectora 7. Etiqueta de Advertencia 8. Placa de Características del Producto 9. Cable eléctrico con enchufe moldeado en él PT - LEGENDA. Pega do interruptor 2. Pega fixa 3. Tubo 4. Cabeça de corte 5. Manual de Instrucções 6. Protecção de segurança 7. Etiqueta de Aviso 8. Rótulo de Avaliação do Produto 9. Cabo eléctrico com ficha moldada SK - OBSAH. Spínacia rúčka 2. Oporná rukovä 3. Trubica 4. Hlava kosačky 5. Príručka 6. ochranny kryt 7. Varovný štítok 8. Prístrojový štítok 9. Elektrický kábel s odlievanou zástrčkou SI - VSEBINA. Ročaj s stikalom 2. Ravnotežno držalo 3. Cev 4. Glava trimerja 5. Priročnik 6. Varnostno vodilo 7. Opozorilna oznaka 8. Tipna tablica 9. Električni kabel z vtikačem GR - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λαβή ιακόπτη 2. Σταθερή Λαβή 3. Σωλήνας 4. Κεφάλι Κλαδευτηριού 5. Εγχειρίδιο Οδηγίας 6. Προστατευτική Ασφάλεια 7. Ετικέτα Προειδοποίησης 8. Ετικέτα Κατάταξης Προϊόντος 9. Ηλεκτρικό Καλώδιο Φορµαρισµένο στην Πρίζα NL - INHOUD. Schakelhendel 2. Tweede handvat 3. Buis 4. Trimmerkop 5. Handleiding 6. Beschermplaat 7. Waarschuwingsetiket 8. Product-informatielabel 9. Snoer met aangespoten stekker NO - INNHOLD. Bryterhåndtak 2. Håndtaksbøyle 3. Rør 4. Trimmerhode 5. Bruksanvisning 6. Trimmerskjerm 7. Advarselsetikett 8. Produktmerking 9. Elektrisk ledning med integrert støpsel FI - SISÄLTÖ. Käynnistyskahva 2. Vakain 3. Varsi 4. Siistijän pää 5. Käyttöopas 6. Teränsuojus 7. Takuukortti 8. Ruohonleikkurin arvokilpi 9. Verkkojohto ja umpipistoke SE - INNEHÅLL. Brytarhandtag 2. Stödhandtag 3. Skaft 4. Trimmerhuvud 5. Bruksanvisning 6. Trimmersköld 7. Varningsetikett 8. Produktmärkning 9. Elektrisk sladd med formad påplugg IT - INDICE CONTENUTI. Maniglia d interruzione 2. Impugnatura 3. Tubo 4. Testa tagliabordi 5. Manuale di istruzioni 6. Protezione testa di taglio 7. Etichetta di pericolo 8. Etichetta dati del prodotto 9. Cavo elettrico con spina stampata HU - TARTALOMJEGYZÉK. Kézikapcsoló 2. Alsó fogantyú 3. Cső 4. Trimmelő fej 5. Kezelési útmutató 6. Biztonsági perem 7. Figyelmeztető címke 8. Termékminősítő címke 9. Elektromos kábel öntött dugóval PL - ZAWARTOSC KARTONU. Rączka przełącznika 2. Uchwyt 3. Ramie 4. Głowica tnąca 5. Instrukcja Obsługi 6. Osłona bezpieczeństwa 7. Znaki bezpieczeństwa 8. Tabliczka znamionowa 9.Przewód z wtyczką CZ - POPIS STROJE. Spínací rukoje 2. Pevná rukoje 3. Trubice 4. Hlava vyžínače 5. Návod k obsluze 6. Ochranný kryt 7. Výstražný štĺtek 8. Typový štĺtek výrobku 9. Elektrický kabel s nalisovanou zástrčkou TR - İÇİNDEKİLER. Anahtarlı Kulp 2. Denge Kulpu 3. Boru 4. Kesme Kafası 5. Talimat Elkitabı 6. Emniyet Siperi 7. Uyarı Etiketi 8. Ürün Sınıflandırma Etiketi 9. Yekpare Fişli Elektrik Kablosu RU - СОДЕРЖИМОЕ. Рукоятка с переключателем 2. Стабилизирующая рукоятка 3. Трубка 4. Головка триммера 5. Руководство по использованию 6. Предохранитель 7. Предупреждающая этикетка 8. Этикетка с характеристиками изделия 9. Электрический кабель с литым штепселем EE - SISU. Lülituskäepide 2. Juhtkäepide 3. Toru 4. Lõikepea 5. Kasutusjuhend 6. Kaitsekate 7. Hoiatusmärgis 8. Toote nimiandmesilt 9. Pistikuga toitejuhe (valuvormliidetud) LV - SATURS. Rokturis ar sl]dzi 2. Stabiliz]t jrokturis 3. Caurule 4. Trimera griez]jda±a 5. Instrukciju rokasgr mata 6. Dro œbas p rsegs 7. Eti ete ar brœdin jumu 8. Produkta kategorijas eti ete 9. Elektrœbas kabelis ar kontaktdak u

6 (GB) (DE) (FR) (NL) (NO) (FI) (SE) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD KARTONGEN INNEHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL (DK) (ES) (PT) (IT) (HU) (PL) (CZ) KARTONINDHOLD CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO A DOBOZ TARTALMA ZAWARTOŚĆ KARTONU OBSAH KRABICE (SK) (SI) (GR) (TR) (RU) (EE) (LV) OBSAH BALENIA VSEBINA ŠKATLE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ KUTUNUN İÇERİĞİ СОДЕРЖИМОЕ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ PAKENDI SISU IEPAKOJUMA SATURS

7 360º Explicación de símbolos de la Power Trim/ET500/ET700 0m Atención Lea las instrucciones del usuario con atención para asegurarse de que comprende todos los controles y para qué sirven. Mantenga una zona de seguridad de 0 metros, para que ni niños ni animales ni persona alguna pueda acercarse. Si alguien se acercase, pare inmediatamente la cortadora. Se recomienda el uso de protección en los ojos para los objetos que puedan saltar de la línea cortante. No lo utilice donde haya humedad, de lo contrario puede producirle una sacudida eléctrica. Desconectar! Sacar el enchufe del suministro antes de hacer ajustes, limpieza o si el cable se enreda o se daña. Advertencia: El cordón cortante continúa girando después de apagar la máquina. General. Nunca dejar que niños o gente que no conozca las instrucciones usen el trimer. El reglamento local puede imponer restricciones sobre la edad del operador. 2. Utilice el Cortabordes solo tal y como se describen en estas instrucciones. 3. No haga uso de la cortadora cuando se encuentre cansado, enfermo o bajo los efectos de alcohol, drogas o medicinas. 4. El operario o usuario es responsable de accidentes o riesgos que ocurran a otras personas o su propiedad. Eléctricos. Se recomienda el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de disparo de no más de 30 ma. Incluso con un RCD instalado, no se puede garantizar una seguridad del 00% y deberá seguirse una práctica de trabajo segura en todo momento. Compruebe el RCD siempre que lo utilice. 2. Antes de usar, examine que el cable no esté dañado. Si tiene señales de daño o desgaste, lo deberá cambiar un agente de servicio del fabricante o persona similar capacitada para evitar cualquier peligro. 3. No usar el trimer si los cables eléctricos están dañados o gastados. 4. Desconectar inmediatamente del suministro eléctrico si el cable está cortado, o el aislamiento está dañado. No tocar el cable eléctrico hasta que se haya desconectado el suministro eléctrico. No reparar un cable que tiene un corte o daños. Cambiarlo por uno nuevo. 5. Los cables de extensión deben estar desenrollados. Los cables enrollados pueden superponerse y reducir la eficacia de su cortadora. 6. Mantenga siempre el cable despejado de la zona que está cortando y de los obstáculos. 7. No tirar el cable por el lado de objetos agudos. ESPAÑOL - Precauciones de seguridad PARE EL INTERRUPTOR Y RETIRE LA CLAVIJA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE REALIZAR UN AJUSTE O LIMPIEZA, SI EL CABLE ESTÁ CONECTADO. LA LINEA DE NYLON CONTINUA EN MOVIMIENTO DESPUÉS DE HABER SIDO DESCONECTADA 8. Siempre desconectar el suministro antes de desconectar el enchufe, conector de cable o cable de extensión. 9. No tire nunca del cable para desenchufarlo. 0. Desconectar, sacar el enchufe del suministro y examinar el cable para daños o deterioro antes de enrollarlo para su almacenaje. No reparar un cable que esté dañado, cambiarlo por uno nuevo.. Siempre enrollar el cable con cuidado, evitando que se retuerza. 2. Utilicelo sólamente con corriente alterna, de voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto. 3. Las cortadoras Flymo van aisladas de forma doble a EN Ninguna parte de la cortadora debe ir conectada a tierra bajo cualquier circunstancia. Cables Utilice solamente cable de mm 2 de tamaño de hasta 40 m de longitud máxima. Régimen máximo: Cable de mm 2 0 amperios 250 voltios CA. Los cables de la red y las extensiones están disponibles de su Centro local autorizado de Servicio de Productos para Exteriores de Electrolux. 2. Utilice solamente cables de extensión específicamente diseñados para uso en exteriores. Preparación. Cuando utilice la máquina lleve siempre pantalones largos y calzado fuerte. 2. Antes de usar la máquina y después de golpearla accidentalmente, comprobar si hay señal de desgaste o de daño y reparar si fuera necesario. 3. Antes de utilisarla, inspeccione la zona que vaya a cortar. Retire objetos tales como piedras, vidrios, clavos, cables, cuerdas etc., ya que pueden saltar o enredarse en el cabezal del cortabordes. 4. Compruebe que la cabeza de corte está correctamente instalada. Uso EVITAR PONER EN MARCHA ACCIDENTALMENTE. DESCONECTAR EL ENCHUFE DEL SUMINISTRO Y MANTENER LOS PIES ALEJADOS DE LA PALANCA DEL INTERRUPTOR: AL LIMPIAR EL INTERIOR DE LA GUARDA DE SEGURIDAD, AL SACAR Y CAMBIAR LA TAPA DEL CARRETE O AL ALIMENTAR O CAMBIAR EL SEDAL DE NILÓN.. Usar el trimer solamente en luz diurna o en buena luz artificial. 2. Evite usar el trimer en pasto húmedo en lo posible. 3. Tener cuidado en cesped húmedo, se puede resbalar. Siempre ande, nunca corra. 4. En inclinaciones, tener mayor cuidado con los pies y llevar calzado antideslizante. 5. No caminar hacia atrás mientras usa el trimer, se puede dar un traspié. 6. Mantenga el cabezal cortante por debajo del nivel de la cintura. 7. Desconectar antes de empujar el trimer sobre superficies que no sean pasto. 8. Nunca usar el trimer con las guardas dañadas o sin las guardas puestas. 9. No instale nunca elementos de corte metálicos. 0. Mantener las manos y los pies alejados del medio de corte en todo momento y especialmente al poner en marcha el motor.. Nunca recoger o llevar el trimer por el cable. 2. No se incline sobre el protector del cortabordes - pueden saltar objetos despedidos por la línea cortadora. 3. Sacar el enchufe del suministro eléctrico: - antes de dejar el trimer desatendido por cualquier período; - antes de desatascar una obstrucción; - antes de examinar, limpiar o reparar el aparato; - si pega contra un obstáculo. No usar el trimer hasta que Ud. esté seguro que el trimer está en buenas condiciones de trabajo;

8 - si el trimer empieza a vibrar anormalmente. Examinar inmediatamente. Una vibración excesiva podría causar lesiones. Mantenimiento y almacenaje. Mantener todos los pernos, tornillos, y tuercas apretados para asegurar que el trimer esté en buenas condiciones de trabajo. 2. Cambiar las partes gastadas o dañadas para mayor seguridad. Montaje del mango del interruptor al tubo (A) Asegúrese de que el cable interno no está retorcido.. Inserte el tubo en el mango del interruptor. 2. Empuje hasta que haga clic en posición. ASEGÚRESE DE QUE EL TUBO ESTÁ BIEN ENCAJADO TRATANDO DE SACARLO. Montaje de la cabeza de la recortadora al tubo (A2) Asegúrese de que el cable interno no está retorcido.. Inserte el tubo en la cabeza de la recortadora. 2. Empuje hasta que haga clic en posición. ASEGÚRESE DE QUE EL TUBO ESTÁ BIEN ENCAJADO TRATANDO DE SACARLO. Montaje de la cubierta protectora (B) y (B2). Coloque la protección de seguridad sobre el cabezal de corte. Asegúrese de que los cordones de nilón son alimentados a través del agujero en la protección de seguridad según se muestra en la fig. B. 2. Empuje en su lugar y gire la guarda de seguridad en la dirección mostrada en la Fig. B2, oirá un clic cuando la guarda de seguridad esté bien enclavada en posición. INTENTANDO GIRAR EL PROTECTOR ASEGÚRESE DE QUE LA CUBIERTA PROTECTORA ESTÁ FIRMEMENTE ENCAJADA EN SU SITIO. F - Cortasedal Cómo funciona el avance automático del cordón (F). Al arrancar inicialmente la recortadora, avanza automáticamente un trozo pequeño del cordón. 2. Oirá un ruido de tintineo cuando los dos cordones de nilón choquen con el cortador del cordón. NO SE ALARME, esto es normal. Después de aproximadamente 5 segundos el cordón tendrá la longitud correcta y el ruido se reducirá al alcanzar el motor su velocidad máxima. Asegúrese de que el motor haya alcanzado su velocidad máxima antes de recortar. ATENCION Recomendamos utilizar protección para los ojos. No se incline sobre el protector de la cortadora mientras esté cortando o dando forma a los bordes, la línea cortadora puede hacer que salten objetos. No deje que el cabezal cortador repose sobre el suelo. No sobrecargue la cortadora. Puede evitarse el que se sobrecargue, cerciorándose de que la velocidad del motor no disminuye excesivamente. DESCONECTE DE LA ALIMENTACIÓN DE LA RED ANTES DE INTENTAR REALIZAR CUALQUIER TIPO DE MANTENIMIENTO O AJUSTE. ANTES DE USARLA: Asegúrese de que han salido fuera ambos cordones. Asegúrese de que el motor está a la velocidad máxima antes de recortar o bordear. Cómo cortar. Sujétela tal como se muestra en el dibujo G. 2. Para comenzar apretar el gatillo del interruptor. 3. Corte con la línea de nailon formando ángulo utilizando la extremidad. Véase el dibujo H. 4. Haga oscilar la cortadora hacia dentro y hacia fuera de la zona de corte efectuando pequeños cortes. Véase el dibujo J. Precauciones de seguridad Instrucciones de Ensamble Sistema de avance automático doble Cómo cortar y dar forma a los bordes 3. Sólo usar el sedal de nilón de recambio especificado para este producto. 4. Utilice solamente piezas de repuesto y accesorios recomendados por Electrolux Outdoor Products. 5. Mantenga los dedos y las manos apartados de la cortadora de línea en el borde delantero de la defensa. 6. Inspeccione y mantenga la recortadora regularmente. Las reparaciones deberán ser realizadas por un centro de reparación autorizado. Montaje del mango fijo (C). Apriete los dos botones situados en los laterales del mango del interruptor. 2. Coloque el mango fijo sobre los botones y suelte los botones. 3. Ajuste el mango fijo en su posición más cómoda de funcionamiento apretando los botones y moviendo el mango. Ajuste de la altura (D). Gire el ajuste de altura (D) en la dirección indicada para abrirlo (D2). 2. Ajuste la longitud del tubo a su posición más cómoda de funcionamiento. 3. Gire el ajustador de altura en la dirección opuesta para bloquearlo (D3). ASEGÚRESE DE QUE EL TUBO ESTÁ BIEN SEGURO. Fijación del cable (E) y (E2). Forme un lazo con el cable de la corriente y empuje el lazo a través de la ranura tal y como se ilustra en el dibujo (E). 2. Para asegurarlo, coloque el lazo sobre el gancho y tire del cable para que quede en la ranura tal como se ilustra en el dibujo (E2). 3. Si no puede oír el ruido hecho por el cordón de nilón al salir, deberá avanzar más cordón. 4. Para avanzar más cordón, primero tendrá que parar completamente el motor, luego volver a arrancarlo y dejar que el motor alcance su velocidad máxima. 5. Repita el paso 4 hasta oír los cordones chocando contra el cortador (no repita este procedimiento más de 6 veces). 6. Si experimenta problemas con el avance automático del cordón consulte la sección de Localización de averías en la página La línea se alimenta automáticamente cada vez que la cabeza de la cortadora para de girar y vuelve a la velocidad de funcionamiento. 6. Para parar la cortadora deje la palanca interruptora libre. Cómo cortar los bordes. Para convertir la máquina al modo de rebordear, apriete el botón de cierre (K) y gire la cabeza hacia la izquierda (K2). Oirá un "clic" que confirmará que la cabeza está bloqueada. Asegure que el botón ha vuelto a su posición original. 2. Sujétela tal como se muestra en el dibujo G. 3. Para comenzar apretar el gatillo del interruptor. 4. Descanse la máquina sobre el rodillo para mayor estabilidad y alinee el borde del césped con los dos indicadores en la guarda de protección (L). Corte el borde en la dirección indicada en la Fig L. 5. Para parar la cortadora deje la palanca interruptora libre. 6. Para volver al modo de recortar, apriete el botón de bloqueo y gire la cabeza de la máquina hacia la derecha. Oirá un "clic" que confirmará que la cabeza está bloqueada. Asegure que el botón ha vuelto a su posición original. ESPAÑOL - 2

9 M - Botón de alimentación del sedal por mano Para avanzar manualmente el cordón de nilón (M). Si lo requiere, el cordón puede avanzarse manualmente 2. Para operarlo, presione y libere el botón de avance manual del cordón, a la vez que tira de uno de los cordones hasta que alcance el cortador de cordón. N - Tapa N2 - Retén de liberación de la tapa N3 - Carrete N4 - Portacarrete N5 - Ranura Q - Abrazadera Para quitar la tapa del carrete. Presione y mantenga presionados los dos retenes de liberación de la tapa (N) 2. Saque la tapa del portacarretes. (N). Al instalar la tapa del carrete. Mantenga todas las áreas de la tapa y del portacarretes limpias. Si no lo hace así podría hacer que la tapa no pudiera colocarse bien apretada en el portacarretes. 2. Coloque la tapa, presionando firmemente hacia abajo en el portacarretes para asegurar que está totalmente instalada. 3. Compruebe que la tapa está correctamente instalada intentando quitarla sin presionar los dos retenes de liberación. Para reemplazar el cordón de nilón Para su propia conveniencia recomendamos que compre el carrete y el cordón completo. También puede comprar solamente el cordón de nilón. Ambos están disponibles de los distribuidores Electrolux Outdoor Products. Para instalar el carrete completo con el cordón:. Quite la tapa 2. Saque el carrete viejo 3. Coloque el carrete en su portacarretes. ATENCION Desconectar el suministro eléctrico antes de intentar cualquier reparación o ajuste. El cabezal de corte continúa en movimiento después de que la cortadora haya sido desconectada. Mantenga los dedos y las manos apartados de la cortadora de línea en el borde delantero de la defensa. Cuidados del Power Trim/ET500/ET700 Al terminar de trabajar con el Power Trim/ET500/ET700, siga el procedimiento que a continuación se indica: EVITAR PONER EN MARCHA ACCIDENTALMENTE. DESCONECTAR EL ENCHUFE DEL SUMINISTRO Y MANTENER LOS PIES ALEJADOS DE LA PALANCA DEL INTERRUPTOR: AL LIMPIAR EL INTERIOR DE LA GUARDA DE SEGURIDAD, AL SACAR Y CAMBIAR LA TAPA DEL CARRETE O AL ALIMENTAR O CAMBIAR EL SEDAL DE NILÓN.. Desconéctela de la red eléctrica. 2. Jamás limpie el Power Trim/ET500/ET700 con agua, líquidos de limpieza o disolventes. Limítese a limpiar los residuos con un cepillo suave o un trapo seco. Avance manual del cordón Cabeza de corte Mantenimiento Recomendaciones de Servicio 3. Cuando haya avanzado la cantidad requerida de cordón, tire suavemente del otro cordón (no necesita volver a presionar el botón de avance manual del cordón). 4. Si el cordón pasa el cortador de cordón, se ha avanzado demasiado cordón. 5. Si ha avanzado demasiado cordón, quite la tapa del carrete y haga un clic en el carrete hacia la izquierda hasta que el cordón tenga la longitud deseada. 4. Suelte el cordón desde la abrazadera (Q). 5. Sujete el cordón en la ranura (P). 6. Repita el procedimiento para el segundo cordón. Asegúrese de que el carrete está correctamente instalado girándolo durante la instalación, a la vez que mantiene el portacarretes fijo. 7. Reinstale la tapa Instalar sólo cordón de nilón: Recuerde! Su recortadora Electrolux Outdoor Products está diseñada para utilizar exclusivamente cordón de nylon con un diámetro máximo de,5 mm. Utilice solamente cordón de nylon auténtico de Electrolux Outdoor Products.. IMPORTANTE Enrolle siempre el cordón primero en la sección superior del carrete. Tome aproximadamente 5 metros de cordón. Inserte 5 mm de cordón en uno de los agujeros en la sección superior del carrete (Q) y enrolle el cordón en la dirección de las flechas mostradas en la parte superior del carrete. Deje aproximadamente 00 mm de cordón sin enrollar y colóquelo en la abrazadera según se ilustra en la figura Q. Repita en la sección inferior del carrete. 2. Tenga cuidado de asegurar que el cordón está bien enrollado en el carrete. Fallo en hacerlo disminuirá la eficacia de alimentación automática del cordón. 3. Instale después el carrete según se describe en la sección anterior Para instalar el carrete completo con el cordón. 3. Utilizando un cepillo blando, limpie el interior de la cubierta del cabezal cortador, el cabezal cortador y los orificios de ventilación de la cubierta del motor (R, S). 4. Examine cuidadosamente el Power Trim/ET500/ ET700, particularmente las partes del cabezal de corte. 5. Si se produce cualquier tipo de daños en el Power Trim/ET500/ET700, acuda al centro de servicio Electrolux Outdoor Products más próximo. Jamás use un Power Trim/ET500/ET700 dañado. 6. Guárdela en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Almacenamiento del cable. El cable de la red puede guardarse en la máquina según se muestra en la Fig T. 2. Enrolle el cable con cuidado evitando torcerlo. 3. Para soltar el cable, pulse el botón y el gancho se bajará (Fig V). 4. Empuje el gancho del cable a su posición original. Su producto está identificado como único por una etiqueta de régimen del producto en color plata y negro. Recomendamos encarecidamente servir su máquina por lo menos cada doce meses, más a menudo en una aplicación profesional. ESPAÑOL - 3

10 Electrolux Outdoor Products fabrica sus productos bajo el Sistema de Gestión Ambiental (ISO 400) utilizando siempre que sea práctico hacerlo, componentes fabricados de la forma más responsable con el medio ambiente, según los procedimientos de la empresa y con el potencial de poder reciclarlos al final de la vida útil del producto. Garantía y Póliza de Garantía Si se encuentra alguna pieza defectuosa debido a una fabricación incorrecta dentro del período de garantía, Electrolux Outdoor Products, a través de sus Reparadores de Servicio Autorizados, efectuarán la reparación o la sustitución gratuitamente para el cliente, con tal de que:- (a) Se informe el fallo directamente al Reparador Autorizado. (b) Se provea prueba de compra. (c) El fallo no es el resultado de maltrato, descuido o mal ajuste por el usuario. (d) El fallo no haya ocurrido por uso y desgaste normal. (e) La máquina no haya tenido reparaciones o servicio, desmantelaje o interferencia por personas sin la autorización de Electrolux Outdoor Products. (f) La máquina no haya tenido uso de alquiler. (g) La máquina es la propiedad del comprador original. (h) La máquina no haya tenido uso comercial. * Esta garantía es adicional a, y de ninguna manera disminuye, los derechos legales del cliente. Los fallos debidos a lo siguiente no están cubiertos por la garantía, por lo que es importante leer las instrucciones contenidas en el Manual del Operario y comprender cómo operar y mantener la máquina: Cuadro de localización de averías ADVERTENCIA: Desconecte el suministro eléctrico de la red antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento o ajuste. AVERÍA COMPROBAR ACCIÓN EL CORDÓN NO AVANZA O EL CORDÓN ES DEMASIADO CORTO O LA RECORTADORA VIBRA RUIDO DE TINTINEO CONTINUO EL CORDÓN SE ROMPE CONTINUAMENTE SI NADA DE LO ANTERIOR O SI PERSISTE LA AVERÍA Funciona el avance automático del cordón? Ha sido pasado el cordón y está visible? Se ha sacado el cordón de la abrazadera. Funciona el avance manual del cordón? Ha avanzado demasiado cordón? Falta el cortador del cordón de la guarda de seguridad? Información Ecológica No No No Ha alcanzado el motor su velocidad máxima antes de usar la máquina? No Garantía y Póliza de Garantía Avance el cordón manualmente VER AVANCE MANUAL DEL CORDÓN Quite la tapa y el carrete, suelte el cordón y vuelva a instalar el carrete y la tapa. VÉASE "CABEZA DE CORTE" El cordón puede que esté atascado en el carrete. Rebobine el cordón para eliminar los lazos cruzados. Compruebe que el cordón está en la sección correcta del carrete. Deje que el motor alcance su velocidad máxima antes de usar la máquina. VER AVANCE MANUAL DEL CORDÓN Contacte con el centro local de Servicio Autorizado o con el departamento de Servicio al Cliente de Electrolx Outdoor Products. Contacte con el Centro de Servicio Autorizado de Productos para Exteriores de Electrolux. Sí Sí Está utilizando la recortadora correctamente?? Se ha atascado el cordón en el carrete? Sí Utilice solamente la punta del cordón de nilón para recortar. VER Cómo recortar y bordear Rebobinar el cordón en el carrete, si persisten los síntomas, cambie el carrete y el cordón. El embalaje es reciclable y los componentes de plástico han sido etiquetados (siempre que sea práctico) para el reciclado categorizado. Deberá eliminar el producto al final de su vida útil de forma responsable con el medio ambiente. Si fuera necesario, consulte con la autoridad local para obtener información acerca de la mejor forma de desechar el producto. Fallos no cubiertas por la garantía * Sustitución de cordones de nilón. * Fallos que resulten de no haber informado un fallo inicial. * Fallos que resulten de impactos repentinos. * Los fallos debidos a no haber utilizado el aparato según las instrucciones y recomendaciones contenidas en el manual del operario. * Máquinas que se usen para alquiler no están cubiertas por esta garantía. * Los siguientes elementos listados se consideran piezas de desgaste y su duración depende de su mantenimiento regular y no están, por lo tanto, sujetos normalmente a una reclamación de garantía válida: Cordones de nilón, carrete y línea, Cable eléctrico de la red. * Atención! Electrolux Outdoor Products no acepta responsabilidad bajo la garantía por defectos causados total o parcial, directa o indirectamente por el montaje de repuestos o partes adicionales que no sean de manufactura aprobada por Electrolux Outdoor Products, o si la máquina ha sido modificada en cualquier forma. ESPAÑOL - 4

11 El abajo firmante M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifica que el cortadoras:- Categoría... Cortadora de césped eléctrica Marca... Electrolux Outdoor Products Está conforme con las especificaciones de la Directiva 2000/4/EEC Tipo de dispositivo de corte... Cordón de corte Identificación de la serie... Ver Etiqueta de Identificación Del Producto Procedimiento de evaluación de conformidad...annex VI Organismo notificado... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Otras directivas...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC y con las normativas.en786, IEC60335-, IEC , EN , EN , EN5504-, EN EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando la directiva 8/05/EEC como guía. El máximo nivel de presión de sonido ponderado A registrado en la posición del operario bajo condiciones de cámara anecóica de semi campo fue de:- El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando como guía ISO El valor máximo ponderado de la media de la raíz cuadrada de la vibración registrada en la posición de la mano del operario fue de- Tipo... A Anchura de corte... B Velocidad de rotación del dispositivo de corte... C Nivel de potencia sonora garantizado... D Nivel de potencia sonora medido... E Nivel... F Valor... G Peso... H Eu, abaixo assinado, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que a Trimmer:- Categoria.. Máquina de Cortar Relva (Trimmer) Eléctrica Marca... Electrolux Outdoor Products Está em conformidade com a Directiva 2000/4/CEE Tipo de Dispositivo de Corte..Linha de Corte Identificação da série... Consulte a Etiqueta de Especificações do Produto Procedimento de Avaliação de Conformidade...ANNEX VI Órgão Notificado... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Outras Directivas...98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC e com as normas...en786, IEC60335-, IEC , EN , EN , EN5504-, EN EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a directiva 8/05/CEE. O valor máximo da média pesada Ado nível de pressão do som registado na posição do operador, em condições de câmara semi-anecóica de campo livre foi:- Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a norma ISO O valor máximo da média quadrática pesada da vibração registado na posição da mão do operador foi:- Tipo... A Largura de Corte... B Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte... C Nível de Intensidade de Som Garantido... D Nível de Intensidade de Som Medido... E Nível... F Valor... G Peso... H Il sottoscritto M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. dichiara che il bordatore:- Categoria... Tagliabordi elettrico Marca... Electrolux Outdoor Products è conforme alle normative della Direttiva 2000/4/CEE Tipo di lama...linea tagliente Identificazione serie...vedi Etichetta Dati Prodotto Procedura di valutazione della conformità...annex VI Ente notificato...i.t.s., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Altre direttive...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC e alle normative...en786, IEC60335-, IEC , EN , EN , EN5504-, EN EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in base alla direttiva 8/05/CEE. Il livello massimo di pressione sonora categoria A rilevato in corrispondenza della posizione di guida in condizioni di camera semianecoica in campo libero era di:- Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in base alla direttiva ISO Il valore ponderale massimo di vibrazione sonora efficace rilevato in corrispondenza delle mani dell operatore era di:- Tipo... A Larghezza di taglio... B Velocità di rotazione della lama... C Livello sonoro garantito... D Livello sonoro misurato... E Livello... F Valore... G Peso... H Alulírott, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. hogy a trimmelő:- Kategória... Elektromos trimmelő Gyártmány.. Electrolux Outdoor Products Megfelel a 2000/4/EEC direktívák specifikációinak EC MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti termékmintát a 8/05/EEC szabályok szerint tesztelték. A szabad hangtéri, félig visszhangmentes kamrai körülmények közötti, kezelői helyzetben rögzített maximálisan atmoszferikusan-nehezitett hangnyomásszint: Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti termékmintát az ISO 5349 szabályzat szerint tesztelték. A kezelő kézhelyzetében rögzített vibráció maximálisan súlyozott effektiv bemeneti zajhőmérséklete:- Vágóéltípus...Vágókés Széria azonosítása...lásd a TermékminősÍtő Cédulát Termékmegfelelőség...ANNEX VI Értesített testület...i.t.s., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Egyéb direktívák...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC valamint az...en786, IEC60335-, IEC , EN , EN , EN5504-, EN Típus... A Vágószélesség... B Vágóél forgássebessége... C Garantált hangerőszint... D Mért hangerőszint... E Szint... F Érték... G Súly... H

12 Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. p rst vis M. Bowden apstiprinu, ka produkts Kategorija...elektriskais mauriªa trimers Raãot js...electrolux Outdoor Products atbilst direktœv 2000/4/EEC nor dœtajiem tehniskajiem noteikumiem. Grie anas ierœces tips... griez]jaukla S]rijas nor de... sk. produkta kategorijas eti eti Atbilstœbas nov]rt] anas proced ra...annex VI Sertific] anas instit cija... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB Anglija Citas direktœvas:... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC un piem]rojamie standarti:- EN786, IEC60335-, IEC , EN , EN , EN5504-, EN EK DEKLAR CIJA PAR ATBILSTŒBU Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. p rst vis M. Bowden apstiprinu, ka iepriek min]t produkta paraugs ir test]ts atbilsto i direktœvai 8/05/EEC. Maksim lais A-izsvarotais skaªas spiediena lœmenis, kas tika fiks]ts operatora pozœcij brœvos lauka da±]jas atbalss apst k±os, bija: Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. p rst vis M. Bowden apstiprinu, ka iepriek min]t produkta paraugs ir test]ts atbilsto i standartam ISO Vibr cijas maksim l izsvarot pa trin juma vid]j kvadr tisk v]rtœba, kas tika fiks]ta operatora roku atra an s viet, bija: Tips...A P± vuma platums...b Griez]jierœces rot cijas trums... C Garant]tais skaªas pak pes lœmenis... D Izm]rœtais skaªas pak pes lœmenis...e Lœmenis... F V]rtœba... G Svars... H A SET250 A SET300 B 25 cm B 30 cm C 0500 RPM C 0300 RPM D 93 db(a) D 96 db(a) E 9 db(a) E 94 db(a) F 79.5 db(a) G 6.79 m/s 2 H 3.26 kg F 80.4 db(a) G 6.38 m/s 2 H 3.45 kg Newton Aycliffe, 7/09/2004 M. Bowden, Research & Development Director

13 BELGIQUE/BELGIË ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESTONIA FRANCE FINLAND SUOMI ITALIA IRELAND MAGYARORSZÁG NORGE NEDERLAND ÖSTERREICH POLSKA SLOVENIJA SLOVENSKA SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA SVERIGE UNITED KINGDOM Flymo Belgique/België Tel: , Fax: Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Na Křečku 365, Praha 0 - Horní Měcholupy. Tel: , Info-linka: 800/0 220 Internet: Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby Tel: , Fax: , Flymo Deutschland Tel: , Fax: Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (372) Flymo France SNC Tel , Fax Electrolux Outdoor Products Finland Tel: , Fax: McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: , Fax: Flymo Ireland Tel: , Fax: Electrolux Lehel Kft Tel: Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. Tel: Flymo Nederland Tel: , Fax: Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 400 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Wysockiego 5 b Warszawa Tel:- (0-22) , Fax: (0-22) Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 400 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 2, Lipt. Hradok Tel: , Fax: , Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel / , Fax / Electrolux Outdoor Products, Sverige Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products United Kingdom Tel: , Fax:

14 Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England The Electrolux Group. The world s No. choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 4 billion in more than 50 countries around the world

Sitemap