LV-Riga: Servicios de diseño arquitectónico 2008/S ANUNCIO DE LICITACIÓN. Servicios


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "LV-Riga: Servicios de diseño arquitectónico 2008/S ANUNCIO DE LICITACIÓN. Servicios"

Transcripción

1 ES Comunidades Europeas Servicios Procedimiento abierto 1/1 LV-Riga: Servicios de diseño arquitectónico 2008/S ANUNCIO DE LICITACIÓN Servicios APARTADO I: PODER ADJUDICADOR I.1) NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO: Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", , Vaļņu iela 28, Persona de contacto: Vaļņu iela 29, A la atención de: I. Priedīte-Grūbe, Rīga LV Tel. (371) , (371) Fax (371) Direcciones Internet: Dirección del poder adjudicador: Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba. El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un Sistema Dinámico de Adquisición) pueden obtenerse en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba. Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba. II.1) II.1.6) DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS): Descripción: Servicios de diseño arquitectónico. APARTADO IV: PROCEDIMIENTO IV.3) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA IV.3.3) IV.3.4) IV.3.6) Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o o documento descriptivo: Plazo de recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: :00. Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación: :00. Lengua(s) en que puede redactarse la oferta o solicitud de participación: letón. Comunidades Europeas Servicios Procedimiento abierto 1/1

2 1/4 LV-Rīga: Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi 2008/S PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU Pakalpojumi I IEDAĻA: LĪGUMSLĒDZĒJA IESTĀDE I.1) NOSAUKUMS, ADRESES UN KONTAKTPUNKTS(-I): Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", , Vaļņu iela 28, Kontakti Vaļņu iela 29, Ievērībai I. Priedīte-Grūbe, Rīga LV Tālr. (371) , (371) E-pasts Inga.Priedite- Fakss (371) Interneta adrese(-s): Pasūtītāja vispārējā adrese: Papildu informāciju var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os). Specifikācijas un papildu dokumentāciju (ieskaitot dokumentus attiecībā uz cenu aptauju un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os). Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jānosūta: Iepriekš minētajam(-iem) kontaktpunktam(-iem). I.2) LĪGUMSLĒDZĒJAS IESTĀDES VEIDS UN GALVENĀ DARBĪBAS JOMA VAI JOMAS: Citas: VAS. Citas: nekustamo īpašumu apsaimniekošana. Līgumslēdzēja iestāde pērk citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē. II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS II.1) APRAKSTS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) Līguma nosaukums, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde: Ēku Rīgā, K. Valdemāra ielā 11A fasāžu renovācijas un restaurācijas tehniskā projekta izstrāde un autora uzraudzības veikšana. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Pakalpojumi. Pakalpojumu kategorija Nr. 12. Galvenā pakalpojumu sniegšanas vieta: Latvijas Republika. NUTS kods: LV00. Paziņojums paredz: Iepirkuma līgumu. Informācija par pamatnolīgumu: Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts: Ēku Rīgā, K. Valdemāra ielā 11A ( , ) fasāžu renovācijas un restaurācijas tehniskā projekta izstrādes un autora uzraudzības veikšana saskaņā ar Tehniskās specifikācijas projektēšanas darbiem prasībām. KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV): Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement): 1/4

3 2/4 II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Jā. Sadalījums daļās: Var iesniegt piedāvājumu variantus: LĪGUMA APJOMS VAI ROBEŽAS Kopējais apjoms vai galējās robežas: Iespējas: LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS VAI IZPILDES TERMIŅŠ: Līguma darbības laiks mēnešos: 7 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža). III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA III.1) NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMU III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) Vajadzīgās iemaksas un garantijas: Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē: Saskaņā ar līguma noteikumiem. Juridiskā forma, kādā jāapvienojas komersantu (uzņēmēju) grupai, kurai piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Citi konkrēti nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi: DALĪBAS NOSACĪJUMI Komersantu (uzņēmēju) personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesiju vai arodu reģistros: Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents un personas, kurām ir prāstāvības tiesības, ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. Kompetentas institūcijas izziņas oriģināls, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, kā arī sniedz informācijas par pārstāvības/paraksta tiesībām. Izziņas oriģināls, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka, pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas. Reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējies Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai. Saimnieciskās un finansiālās spējas: 2/4

4 3/4 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Pretendenta apliecināta izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu, kas attiecas uz iepirkumu (projektšana), 2005., un gadu laikā. Pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises undokumentu, kas apliecina tās sēpkā stāšanos, kopijas saskaņā ar Nolikuma punkta noteikumiem. Minimālās prasības standartiem, kas varētu būt jāizpilda: Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu (projektēšana), 2005.,2006. un gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā uz sekojošiem noteikumiem un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegs pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus: atbildības limits ne mazāks kā LVL (piecdesmit tūkstoši latu);pašrisks ne lielāks kā LVL 100 (simts latu). apdrošināmais objekts Projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par atklāta konkursa nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem. Apdrošinātie riski visi zaudējumi, (t.i. materiālie zaudējumi, miesas bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti materiālajiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus Projektētājs, pildot savus darba pienākumus, ir radījis trešajām personām (t.sk. arī darbu Pasūtītājam), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā. Apdrošināšanas periods no projektēšanas darbu sākuma līdz objekta garantijas termiņa beigām. Tehniskās spējas: Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: 2005., un gados veikto visutehniskajā specifikācijā minēto darbu saraksts saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumā pievienoto formu, Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un profesionālās pieredzes apraksts (CV) un pieejamības apliecinājums atbilstoši Nolikuma pielikumam (4.pielikums), kā arī arhitekta vai būvinženiera prakses sertifikāta kopija. Minimālās prasības standartiem, kas varētu būt jāizpilda: Pretendentam ir pieredze visu Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanas jomā vismaz 2005., un 2007.gados, Pretendents var nodrošināt tādu atbildīgo būvprojekta vadītāju, kuram ir ne mazāk kā 3 gadupieredze būvprojektu vadībā. Priviliģēto tiesību līgumi (Rezervēti līgumi): ĪPAŠI NOSACĪJUMI PAKALPOJUMULĪGUMIEM Pakalpojuma izpildei nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija: Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojumu izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: IV IEDAĻA: PROCEDŪRA IV.1) PROCEDŪRAS VEIDS IV.1.1) IV.1.2) Procedūras veids: Atklāta. Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, kurus uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties: 3/4

5 4/4 IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai aptaujas laikā: PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI Piešķiršanas kritēriji: Piedāvājums ar viszemāko cenu. Tiks piemērota elektroniskā izsole: ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde: VNĪ/2008/22/AK-700. Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu: Nosacījumi, lai saņemtu specifikācijas un papildu dokumentāciju vai aprakstošo dokumentu: Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: :00. Dokumentus izsniedz par samaksu: nē. Termiņš piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanai: :00. Dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājumu nosūtīšanas datums atlasītajiem kandidātiem: Valoda(-s), kuru(-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības pieteikumā: latviešu [valoda]. Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums: Darbības laiks dienās: 90 (no piedāvājuma saņemšanai noteiktā datuma). Nosacījumi piedāvājumu atvēršanai: Datums: :00. Vieta: Vaļņu iela 28, Rīga, 5. stāva zāle. VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA VI.1) ŠIS IR KĀRTĒJAIS IEPIRKUMS: VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) LĪGUMS IR SAISTĪTS AR PROJEKTU UN/VAI PROGRAMMU, KO FINANSĒ KOPIENAS FONDI: PAPILDU INFORMĀCIJA: PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRAS Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām: Iepirkumu uzraudzības birojs, , Eksporta iela 6, Rīga LV E-pasts Tālr. (371) URL: Fakss (371) Pārsūdzību iesniegšana: Precīza informācija par termiņu(-iem), lai iesniegtu pārsūdzību: Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu: Iepirkumu uzraudzības birojs, , Eksporta iela 6, Rīga LV E-pasts Tālr. (371) URL: Fakss (371) ŠĀ PAZIŅOJUMA NOSŪTĪŠANAS DATUMS: /4

Sitemap